ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Κ.Ε.Δ.Α.

Η τακτική ενημέρωση του Μητρώου Μελών της Εταιρείας και η καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία καλής οργάνωσης και λειτουργίας της. Η ετήσια συνδρομή ισχύει για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο πληρώνεται.
Για το λόγο αυτό όλα τα Μέλη παρακαλούνται να τηρούν τις πιο κάτω οδηγίες κατά την εγγραφή τους αλλά και την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής τους στην Εταιρεία.
1. Ανάγνωση του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Συμπλήρωση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους και να παραδοθεί ή να ταχυδρομηθεί στην Κ.Ε.Δ.Α στη διεύθυνση: Ολυμπιακό Μέγαρο, Αμφιπόλεως 21,B204, Στρόβολος, 2025 Λευκωσία.
3. Καταβολή του τέλους εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής είτε στην Τράπεζα ALFA BANK CYPRUS LTD, Κατάστημα Έγκωμης (208), στο Όνομα Λογαριασμού: Κυπριακή Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού (Κ.Ε.Δ.Α), με Αριθμό Λογαριασμού 209 – 101 – 005175 – 4, ΙΒΑΝ ΝΟ: CY25 0090 0209 0002 0910 1005 1754 BIC SWIFT: ABKLCY2N ή με τραπεζική επιταγή η οποία αποστέλλεται με την Αίτηση Εγγραφής Μέλους ή με μετρητά κατά την παράδοση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους δια χειρός.
4. Τέλη

Τακτικο μελος Εκτακτο μελος Εταιρικο μελος
Εγγραφή €10 Εγγραφή €10 Εγγραφή €30
Ετήσια Συνδρομή €30 Ετήσια Συνδρομή €20 Ετήσια Συνδρομή €70

5. Στην Αίτηση Εγγραφής Μέλους επισυνάπτονται:
Πιστοποιημένα πιστά αντίγραφα των πανεπιστημιακών τίτλων, βάσει των οποίων θα γίνει η εγγραφή σας στην Εταιρεία (βλ. Καταστατικό Κ.Ε.Δ.Α). Πρωτότυπα των τίτλων θα παρουσιάζονται κατόπιν αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
Προβλεπόμενα τέλη: μετρητά ή τραπεζική επιταγή ή αντίγραφο τραπεζικής κατάθεσης
Δύο (2) φωτογραφίες διαβατηρίου
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
6. Τα αιτούμενα μέλη θα παραλαμβάνουν επιστολή επιβεβαίωσης εγγραφής μέλους της Κ.Ε.Δ.Α από το Δ.Σ. της Εταιρείας.
7. Όσο αφορά την ανανέωση Μέλους, θα επιτυγχάνεται με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής και την παράδοση της Αίτησης Εγγραφής Μέλους, με συμπληρωμένα τα στοιχεία τα οποία μπορεί να έχουν αλλάξει, όπου χρειάζεται, για ενημέρωση του Μητρώου Μελών.
Η Εταιρεία ενημερώνει επίσημα για τις δραστηριότητές της μόνο όσα μέλη της είναι τακτοποιημένα οικονομικά.

 

*Μπορείτε να κατεβάσετε και να συμπληρώετε την φόρμα εγγραφής μέλους και να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διέυθυνση, info@keda.org.cy, μαζί με την απόδειξη πληρωμής.

*You can download the members registration form and after you complete send it to, info@keda.org.cy, with the payment receipt.

Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Μέλους - Members Registration Form

*Διά της παρούσας αίτησης δηλώνω ότι επιθυμώ να εγγραφώ ως (Under this application, I declare that I wish to register as):

Τακτικό μέλος (Full member)Έκτακτο μέλος (Conditional member)Εταιρικό μέλος (Institutional member)

Εγγραφή (Registration) €10 Εγγραφή (Registration) €10 Εγγραφή (Registration) €30
Ετήσια Συνδρομή (Annual fee) €30 Ετήσια Συνδρομή (Annual fee) €20 Ετήσια Συνδρομή (Annual fee) €70
*Δηλώνω υπεύθυνα ότι (I responsibly declare that):
• Έχω διαβάσει το Καταστατικό της Εταιρείας (I have read the Constitution of the Association)
• Πληρώ τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Καταστατικού (I satisfy the preconditions of Article 4 of the Constitution)
• Πιστοποιώ ότι όλες οι πληροφορίες που δόθηκαν είναι αληθείς και ορθές και τα έγγραφα που επισυνάπτονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (I certify that all information provided are true and accurate and the documents attached reflect the original ones)
Η Κ.Ε.Δ.Α θα διαχειριστεί όλες τις πληροφορίες που δόθηκαν ως άκρως εμπιστευτικές για τους σκοπούς διεξαγωγής των εργασιών της, σύμφωνα με το Καταστατικό της και βάσει των νόμων και κανονισμών για την προστασία προσωπικών δεδομένων. (CASM will manage all information provided as confidential for the purposes of its activities, according to its Constitution and in compliance with the laws and rules for personal data protection.)
Επισυνάπτονται (Attached):
Πιστοποιημένα πιστά αντίγραφα των πανεπιστημιακών τίτλων, βάσει των οποίων θα γίνει η εγγραφή σας στην Εταιρεία (βλ. Καταστατικό Κ.Ε.Δ.Α). Πρωτότυπα των τίτλων θα παρουσιάζονται κατόπιν αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. (Certified true copy of university degrees which will be evaluated for your registration with the Association (please see the Constitution of CASM). Originals will be presented upon request of the Board of the Association)
Προβλεπόμενα τέλη: μετρητά / τραπεζική επιταγή / αντίγραφο απόδειξης τραπεζικής κατάθεσης Regulated fees: cash / cheque / copy of receipt of bank deposit
Δύο (2) φωτογραφίες διαβατηρίου (Two (2) passport photos)
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (Short CV)

Upload Files:
University Degree:

University Degree:

Passport Size Photograph:

Curriculum Vitae (CV):